Wie of wat is QCareOrganisatieadvies?

QCareOrganisatieadvies is een adviesbureau op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement en richt zich vooral op organisaties in de zorg- en dienstverleningssector. QCareOrganisatieadvies beschikt over de juiste kennis en expertise om organisaties te ondersteuning te bieden maar vooral ook om organisaties te ontlasten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.

Waarom aandacht voor kwaliteit, veiligheid en risicomanagement?

Kwaliteit en veiligheid zijn van oudsher belangrijke thema’s in o.a. de zorgsector. Waar eerst vooral aandacht werd besteed aan de professionele kwaliteit werd later ook aandacht gevraagd voor de organisatorische kant van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast is veiligheid een hot item in de samenleving. De trend is gaande dat hierbij vooral de aandacht wordt gevestigd op het handhaven van regels en het houden van toezicht. Jammer genoeg mondden deze veiligheidsmaatregelen steeds meer uit in administratieve werkzaamheden die door organisaties worden ervaren als een last waaraan nu eenmaal moet worden voldaan. QCareOrganisatieadvies helpt organisaties de zienswijze op kwaliteit en veiligheid te definiëren waarbij veiligheid en risicomanagement een onderdeel vormen van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van organisatie kan immers niet zonder werkelijke aandacht voor risico’s en veiligheid.